Algemene voorwaarden New Broom

New Broom Algemene voorwaarden New Broom

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

van

New Broom gevestigd te Reeuwijk

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Woerden, zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van New Broom vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door New Broom schriftelijk is bevestigd. Op overeenkomsten met consumenten via de webshop zijn tevens de regels zoals vermeld op de webshop bindend. Deze gaan boven het in deze algemene voorwaarden gestelde.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Reeuwijk, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door New Broom aangegeven bankrekening te geschieden.

1.4 Afspraken met en toezeggingen van personeel van New Broom of door New Broom ingeschakelde derden binden New Broom niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan New Broom, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door New Broom met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan New Broom een opdracht tot advisering over of uitvoering van werkzaamheden op het gebied van werkplaatstraining of –efficiëntie, professional organizing of ‘het nieuwe werken’ wenst te verstrekken of verstrekt, van haar trainingen, workshop of online leer- of trainingsprogramma’s gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, trainingen of workshops door haar wenst te laten organiseren of laat organiseren, enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met New Broom voert.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden New Broom slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien New Broom schriftelijk of via e-mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste e-mail gestelde.

1.10 Uitgaande e-mails van New Broom waarin staat vermeld dat aan deze e-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden New Broom op geen enkele wijze.

 

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. New Broom is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door New Broom of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door New Broom gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door New Broom opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 Indien een opdracht uitblijft, behoudt New Broom zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

2.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal New Broom gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, welke voor New Broom kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

3. OPDRACHTEN

3.1 Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. New Broom is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan New Broom kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders op de webshop staat vermeld, kan opdrachtgever voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten (overeenkomst op afstand) binnen veertien dagen na dagtekening van deze bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien. Indien annulering volgens de webshop niet mogelijk is, worden (aan)betalingen via PayPal, iDeal of anderszins niet geretourneerd.

3.3 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan New Broom ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per e-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht-gever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door New Broom zijn bevestigd.

3.4 Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Die zijn als volgt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:

  • Annulering van individuele begeleiding, in-company trajecten – of trainingen als onderdeel daarvan – kan schriftelijk plaatsvinden tot 4 weken voor aanvang zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
  • Bij annulering tussen de 28 en 15 kalenderdagen voor aanvang van de trainingsdag of sessie wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen de 15 en 7 kalenderdagen voor aanvang van de trainingsdag of sessie wordt 75% van het honorarium in rekening gebracht.
  • Bij annulering korter dan 7 kalenderdagen voorafgaand aan de trainingsdag of sessie wordt het gehele honorarium in rekening gebracht.

In het geval dat de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt (bijvoorbeeld door ziekte of andere prioriteiten), en de kosten van de training gebaseerd zijn op een prijs per deelnemer, heeft de opdrachtnemer recht op 50% van het honorarium voor deze deelnemer, wanneer deze vorm van annulering korter dan 7 kalenderdagen voor de trainingdatum bekend wordt gemaakt aan opdrachtnemer.

3.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.6 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden New Broom eerst na schriftelijke acceptatie.

 

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van New Broom, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft New Broom enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever New Broom bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door New Broom schriftelijk is bevestigd.

4.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij New Broom wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal New Broom daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet tijdige levering door de opdrachtgever is New Broom gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.

4.5 Indien werkzaamheden op de locatie van opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden de benodigde faciliteiten om niet ter beschikking te stellen.

4.6 Alle uitvoeringstermijnen worden door New Broom steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van New Broom eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.7 Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan New Broom kennis geeft, onverminderd het recht van New Broom om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat New Broom omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.8 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met New Broom voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft New Broom het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan New Broom verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.9 New Broom is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van New Broom een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.10 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een (arbeids)overeenkomst aan te gaan met door of namens New Broom bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,–, voor elke overtreding en van € 1.000,– per overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

4.11 New Broom is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door New Broom vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat New Broom voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft New Broom ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.12 New Broom verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.13 Indien tijdens de uitvoering van een door New Broom aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan New Broom onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft New Broom het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door New Broom reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.14 Indien New Broom een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

 

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door New Broom een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met New Broom overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf te gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en toeleveringen aan New Broom door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan New Broom van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal New Broom daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting New Broom het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

6. APPLICATIEGEBRUIK ONLINE TRAININGEN/LEERMIDDELEN

6.1 New Broom draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. New Broom aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

6.2 New Broom is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

6.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
g. het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met New Broom blijven lopen binnen New Broom of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.

6.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

6.5 New Broom is in de onderstaande gevallen gerechtigd de toegang van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren en zijn gegevens van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan New Broom alle schade ten gevolge van de overtreding door New Broom of door derden geleden te vergoeden; niet genoten abonnements/gebruiksgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:

a. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.3 en 6.4 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van New Broom;
c. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
e. indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

6.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.

6.7 New Broom draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

6.8 New Broom is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

6.9 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de applicatie.

 

7. KLACHTEN EN GARANTIE

7.1 New Broom is niet aansprakelijk voor druk , schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van New Broom als bindend.

7.2 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

7.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan New Broom worden gemeld.

7.4 Gebreken aan een deel van de geleverde prestatie geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.5 Opdrachtgever zal alle door New Broom voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door New Broom in de gelegenheid te een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.6 Indien New Broom een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.

7.7 New Broom aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft New Broom niet; met name zal New Broom in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

7.10 Voor door derden door bemiddeling van New Broom geleverde zaken is New Broom nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

7.11 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 New Broom draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan te gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door New Broom te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

8.2 New Broom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

8.3 New Broom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

8.4 Opdrachtgever is gehouden New Broom schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen New Broom instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

8.5 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

8.6 New Broom verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, e.d. vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.

8.7 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan New Broom of voor wijziging daarvan, is New Broom niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.8 Adviezen worden door New Broom naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.9 New Broom aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

 

9. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

9.1 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde of ter beschikking gestelde ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

9.2 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van New Broom afkomstige of door New Broom gebruikte ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van New Broom, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan New Broom voorbehouden.

9.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van New Broom te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van New Broom. New Broom kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

9.4 New Broom heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht de tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd (cursus) materiaal opnieuw voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.

9.5 New Broom heeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

 

10. BETALING

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van New Broom daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. New Broom is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door New Broom een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

10.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke New Broom moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft New Broom het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door New Broom te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien New Broom aanleiding ziet zulks te verlangen.

 

11. GESCHILLEN

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van New Broom is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

 

© 2020 New Broom – Reeuwijk – algemene voorwaarden d.d. 3 juni 2019

 

Ken jij de sterke punten en valkuilen van je werkstijl?

Als je je hier inschrijft voor mijn nieuwsbrief krijg je maximaal 2x per maand tips en adviezen over slimmer werken. En een kadootje: mijn gratis Zelftest Werkstijlen, zodat je je eigen valkuilen en verbeterpunten leert kennen.

Schrijf je in voor de Zelftest!